De ontwikkeling van een kleuter

Een prominente manier waarop kleuters leren is door middel van vrij spel. Spelen draagt bij aan cognitieve, motorische, en sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van taal en de persoonlijkheid. In de loop van de kleutertijd ontwikkelt het kind daarnaast ook het vermogen om taakgericht te leren en opdrachten uit te voeren. Hiervoor moet een kleuter over de vaardigheid beschikken om zichzelf te instrueren over wat nodig is om de taak tot een goed einde te brengen.

"Ik moet oppassen dat ik binnen de lijntjes blijf", of "Ik moet de toren niet zo hoog bouwen dat hij omvalt". De leerkracht kan hier in het begin bij helpen door dit soort gedachten onder woorden te brengen, zodat de kleuter eerst leert zijn gedachten te verbaliseren. Het is goed je te realiseren dat er op deze leeftijd behoorlijke variatie bestaat in het ontwikkelingsproces. Het tempo waarop deze vaardigheden zich ontwikkelen, verschilt per kleuter en je mag ervan uitgaan dat de vaardigheid om taakgericht te leren bij de meeste vierjarigen nog niet aanwezig is.

Het zal de meeste leerkrachten niet onbekend voorkomen dat aandachtig luisteren voor veel kleuters nog niet zo eenvoudig is. Afleiding ligt op de loer. Dit is geen onwil of ongeïnteresseerdheid. De ontwikkelingspsychologie laat zien dat kleuters wel in staat zijn om abstracties te leren maar dat de haast onweerstaanbare neiging om zich te richten op het nabije en concreet waarneembare, het veelal wint. Belangrijk is dus om te zoeken naar een meer individuele vorm van instrueren of het begeleiden in kleine groepjes waarbij echt contact wel goed mogelijk is.

Ook algemeen bekend is dat kleuters beweeglijk zijn. Tot het achtste jaar is de motoriek volop in ontwikkeling. Zo leert het kind zijn beide lichaamshelften te coördineren, gerichte bewegingen te maken, doelgericht te handelen en de oog-handcoördinatie op elkaar af te stemmen. Maar dat niet alleen, het bewegen leert hen ook met de ruimte om hen heen om te gaan, en het stimuleert de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling.

Er zijn aanwijzingen dat een betere motoriek samenhangt met aandacht en cognitief presteren op het gebied van lezen en spelling.

Daarom moet er in het onderwijsaanbod voldoende ruimte zijn voor een gevarieerd beweegaanbod, met oog voor herhaling en afwisseling tussen stimulerende activiteiten en gerichte aandacht. Gezien de grote variatie in ontwikkeling bij vier tot achtjarigen is het nodig dat de leerkracht bekend is met het ontwikkelingsproces van de kleuter en dat hij/zij gevoelig is voor signalen en deze juist interpreteert, zodat het kind krijgt wat het op dat moment nodig heeft.