Handleiding

Dit is een handboek met praktische informatie, tips, verwijzingen en interessante weetjes om Lekker Fit! ook in de kleutergroepen van de school te integreren. Dit handboek gaat over de rol van projectleiders, Gymleraren Nieuwe Stijl, groepsleerkrachten, de Consulent Kleuters en álle anderen die bijdragen aan de uitvoering van Lekker Fit! Kleuters.

Lekker Fit! voor de groepen 3-8 draait inmiddels met succes op 94 basisscholen. Metingen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) laten echter zien dat overgewicht al op jongere leeftijd veelvuldig voorkomt. Zo blijkt in Rotterdam bij 13% van de 2-jarigen en 16% van de kleuters al sprake te zijn van overgewicht1. In de wijken waarin de Lekker Fit! scholen staan, liggen de percentages vaak zelfs hoger.

Omdat behandeling van overgewicht en obesitas vaak teleurstellend verloopt, is preventie in een vroeg stadium van belang. Bij kinderen is de kans het grootst dat gezonde voeding- en beweeggewoonten nog kunnen worden aangeleerd en bijgestuurd. Inzet op de groep 0-6 jarigen is daarom nodig. In 2011 is gestart met Lekker Fit! voor de doelgroep 0-4 jarigen via kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Vervolgens zijn in het najaar van 2012 acht Lekker Fit! basisscholen begonnen met een pilot Lekker Fit! Kleuters.

Sinds schooljaar 2013/14 wordt Lekker Fit! aangeboden op 28 scholen. En vanaf schooljaar 2014/15 wordt fasegewijs het aanbod uitgebreid naar alle Lekker Fit! scholen. Kleutergroepen van nieuwe Lekker Fit! scholen doen automatisch met Lekker Fit! Kleuters mee.

Lekker Fit! Kleuters heeft een doorgaande leerlijn ontwikkeld die aansluit en gebaseerd is op de aanpak van LF! 0-4 jaar en LF! groep 3-8. Een voorwaarde voor een succesvolle aanpak van overgewicht is een veelzijdige benadering. Daarom is gekozen voor een mix aan interventies die inspelen op aspecten die volgens onderzoek de kans op succes verhogen.

Een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van de interventies is weggelegd voor de Consulent Kleuters. De Consulent Kleuters treedt op als sleutelfiguur bij de implementatie door informatieoverdracht en deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten. Lekker Fit! Kleuters sluit aan bij kerndoel 34: ‘Het leren zorg dragen voor de lichamelijk en psychische gezondheid van henzelf en van anderen’.

Na een korte toelichting van de achtergronden van Lekker Fit! Kleuters, beschrijft dit handboek de verschillende interventies uit de interventiemix en hoe de taken zijn verdeeld.

Volg onze updates